Visi

Menjadi pusat kecemerlangan bertaraf dunia dan berupaya menyediakan  prasarana pendidikan yang mantap untuk melahirkan tenaga manusia  yang berkualiti dan bijaksana ke arah pembentukan golongan profesional dan  usahawan bumiputera pada zaman teknologi maklumat.

Matlamat
Melahirkan bakal-bakal saintis, ahli profesional dan usahawan tekno yang  berdaya cemerlang, berdaya tahan, berakhlak mulia dan berminda global.

Misi
Misi strategik MRSM Lenggong adalah untuk menyediakan prasarana dan sumber yang berkualiti untuk membekal pelajar-pelajar dengan Kemahiran Insaniah (KI), Kemahiran Akademik (KA), Kemahiran Subjek (KS) dan isi kandungan subjek, serta menyuburkan lagi amalan dan nilai-nilai murni ke arah keusahawanan.

Objektif Operasi

1. Menyediakan dan menyampaikan khidmat pelanggan secara profesional dan memenuhi ekspektasi pelanggan dan penaja.

2. Melaksanakan kurikulum terbeza berlandaskan prinsip-prinsip pendidikan pintar-cerdas (gifted education) dan pendekatan pembelajaran melalui penemuan dan penyelidikan (learning by discovery) dan pembelajaran pecutan (accelerated learning).

3. Membangunkan persekitaran dan iklim pembelajaran yang kondusif, responsif dan suportif kepada perkembangan intelek, kreativiti, emosi, rohani dan jasmani pelajar.

4. Memperlengkapkan pelajar dan guru dengan kemahiran belajar (academic skills), kemahiran insaniah (soft skills), kemahiran kendiri (self skills) dan nilai-nilai teras MRSM (Saintifik, Independen, Kreatif, Amanah & Patriotik) secara terancang,  berterusan dan bersepadu.

5. Melaksanakan program-program pembudayaan keusahawanan untuk pelajar secara terancang dan berterusan.

6. Menjadikan MRSM ini sebagai tempat belajar dan bekerja yang selamat, bersih, ceria dan memberangsangkan.

Moto

'Innovation & Go Beyond'